Obecné informace

Odesílání zboží po ČR

Poštovné a balné na dobírku činí 125,- Kč + 50,- Kč doběrečné, při platbě předem 100,- Kč.
U objednávek nad 2400,- Kč poštovné a balné hradí naše společnost!
Minimální výše objednavky je 699,-Kč.

Zboží uvedené skladem expedujeme za 1-7 pracovních dnů!

(nabídka skladem představuje souhrn skladových zásob v Plzni, Praze a v centrálním skladu Thor Steinar)

Odesílání zboží do zahraničí včetně Slovenska

Poštovné a balné na dobírku do zahraničí činí 200,- Kč, při platbě předem 150Kč. Při objednávkách nad 2500,- Kč poštovné a balné neúčtujeme.
Toto ustanovení platí pouze pro maloobchodní prodej fyzickým osobám

Veškeré dotazy ochotně vyřídíme na tel.: +420 377 222 726
(hovorné dle platných tarifů Vašeho operátora)

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Euro Fashion Logistic s.r.o.
  Malešická 2679/49
  130 00 Praha
  IČ: 014 00 452, DIČ: CZ01400452
  Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 206081.
  Základní kapitál: 200 000 Kč

  Telefon: +420 377 222 726
  Email: info@original-store.cz
  Kontaktní adresa: Zikmunda Wintra 7, 301 00 Plzeň

  Společnost Euro Fashion Logistic s.r.o., výhradní distributor značky Thor Steinar do České a Slovenské republiky a je provozovatel internetových stránek www.original-store.cz, www.os-outlet.cz, www.thorsteinar.cz, www.yakuzastore.cz, pitbullstore.cz.

  ORIGINAL STORE je registrovaná ochranná známka.

  Veškeré zde uvedené obchodní značky jsou řádně registrované a požívají právní ochrany.

 2. Tyto Obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují vzájemné práva a povinnosti mezi společností Euro Fashion Logistic s.r.o. a zákazníkem při internetovém prodeji zboží. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, uzavřenou kupní smlouvou a těmito Obchodními podmínkami.
 3. V kupní smlouvě lze sjednat ustanovení odlišná od ustanovení těchto Obchodních podmínek. V takovém případě má přednost ustanovení sjednané v kupní smlouvě.
 4. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Ochodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění), případně zákonem o obchodních korporacích 90/2012 Sb.
 5. Tyto obchodní podmínky mohou být prodejcem kdykoli upravovány a měněny. Tyto úpravy a změny se nedotýkají smluvních vztahů založených v době účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

II. Vymezení pojmů

 1. Smlouva - smlouva kupní, kde na jedné straně vystupuje Euro Fashion Logistic s.r.o. a na druhé straně zákazník.
 2. Prodejce (Euro Fashion Logistic s.r.o.) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nabízí zboží k jeho prodeji.
 3. Zákazník - (i) zákazníkem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která kupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím; (ii) zákazníkem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s tímto zbožím.
 4. Uzavření smlouvy - objednávka zákazníka je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodejce zákazníkovi s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany prodejce); od tohoto okamžiku mezi prodejcem a zákazníkem vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 5. Zboží - zbožím jsou veškeré produkty nabízené k prodeji Prodejcem na jeho internetových stránkách uvedených v bodu I. odst. 1. za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách.

III. Informace o uzavřené kupní smlouvě a obchodních podmínkách

 1. Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.
 2. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.original-store.cz a na ostatních internetových stránkách prodejce viz. bod I. odst. 1. Obchodních podmínek.

IV. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje zákazníka potřebné pro komunikaci budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy nebo jejích změn. Zákazník projevuje spolu s odesláním objednávky i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz.
 2. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění) a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (známé jako GDPR). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu prodejce a nejsou poskytovány třetím osobám, vyjma pro potřeby dopravce k doručení zboží zákazníkovi. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kompletní přehled o správě osobních údajů najdete ZDE.
 3. Zákazník dává spolu se souhlasem s těmito obchodními podmínkami i souhlas k zasílání informačních e-mailů, SMS nabídek a poštovních zásilek provozovatele, týkajících se výhodných nákupů, slev, akcí a zajímavostí, které souvisí s předmětem činnosti dodavatele.
 4. Prodejce vyhodnocuje pro statistické účely informace o užívání internetových stránek uvedených v bodu I. odst. 1. (např. počet uživatelů navštěvujících tyto stránky, odkud byl vstup na internetové stránky učiněn). Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro potřeby vnitřních rozborů a analýz za účelem zlepšení kvality internetových stránek poskytovatele služeb.
 5. Veškeré materiály a informace na stránkách prodejce jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu prodejce.
  Internetové stránky prodejce mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; prodejce není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

V. Předmět smlouvy

 1. Předmětem smluvního vztahu je závazek prodejce dodat zboží popsané ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zboží převzít a zaplatit za něj prodejci sjednanou cenu. Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a prodávajícím doručením potvrzení objednávky ze strany prodávajícího zákazníkovi (tj. okamžikem uzavření smlouvy).
 2. Zákazník může objednat konkrétní zboží z aktuální nabídky prodejce. Tato nabídka je zveřejněna na internetových stránkách prodejce uvedených v bodu I. odst. 1. Obchodních podmínek.

VI. Objednávka

 1. Objednávka představuje jednostranný návrh zákazníka na uzavření smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží uvedeného v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Obchodních podmínkách uvedených. Zákazník je vyplněnou a odeslanou objednávkou vázán. Objednávku zboží lze učinit prostřednictvím internetových stránek prodejce uvedených v bodu I. odst. 1. těchto Obchodních podmínek.
 2. Prodejce zašle potvrzení objednávky prostřednictvím emailu, který zákazník uvede v objednávce. Toto potvrzení obsahuje kontaktní údaje, přesný popis a počet objednaného zboží, konečnou cenu, způsob a termín převzetí či dodání zboží, dohodnutý způsob placení.

VII. Předání a převzetí zboží

 1. Prodejce zboží zákazníkovi doručí zásilkou anebo si jej zákazník vyzvedne v odběrném místě provozovaném prodávajícím (prodejně). Způsob převzetí zboží zvolí zákazník v objednávkovém formuláři. Zákazník je povinen dodané zboží převzít.
 2. Prodejce doručuje zboží prostřednictvím balíkové služby České pošty, PPL nebo jinou kurýrní službou. Místem dodání zboží je místo takto označené objednatelem v objednávkovém formuláři. Zboží je vždy řádně opatřeno obalem chránící jej před poškozením v průběhu dodání.
 3. V případě, kdy je zboží zasláno, může zákazník zvolit mezi platbou bankovním převodem předem na účet prodejce, uhradit cenu zboží na dobírku nebo on-line převodem prostřednictvím platební karty.
 4. Pokud prodejce dodává zboží zásilkou, hradí náklady za zásilku zákazník. Poštovné a balné u zásilek s Českou poštou činí 125,- Kč, u PPL a při platbě předem 100,- Kč, doběrečné je 50,- Kč, u objednávek v hodnotě do 2400,- Kč. U objednávek nad 2400,- Kč poštovné a balné hradí prodejce. Informace uvedené v tomto bodu se týkají pouze pro odesílání zásilek do ČR! Pro ostatní země platí odlišné ceny, viz níže.
 5. Prodejce doručuje zboží i do zahraničí. Poštovné a balné na dobírku do zahraničí činí 200,- Kč, při platbě předem 150,- Kč. Při objednávkách do zahraničí nad 2500,- Kč se poštovné a balné prodejcem neúčtuje. Toto ustanovení platí pouze pro maloobchodní prodej fyzickým osobám.
 6. Zákazník může v objednávkovém formuláři zvolit jako místo dodání odběrné místo (prodejnu). Za doručení zboží se v tomto případě považuje jeho převzetí zákazníkem nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání.

VIII. Cena a platební podmínky

 1. Cena nabízeného zboží je vždy uvedena na internetových stránkách prodejce. Na již zlevněné zboží nelze uplatnit žádnou další slevu. Cena zboží dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby a na faktuře přiložené ke zboží. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH. Cena může být zákazníkem uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na internetových adresách uvedených v bodu I. odst. 1., tj. na dobírku, hotově na prodejně nebo online převodem prostřednictvím platební karty. Zákazník za užití této služby nehradí.
 2. Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby prodejci byla sjednaná cena za zboží připsána na jeho účet v plné výši. V případě objednávky na zahraničí hrazené bankovním převodem, zaplatí zákazník cenu zboží v euro. Aktuální kurz ve vztahu koruny k euru určuje prodejce dle kurzu České národní banky, a to vždy k prvnímu pracovnímu dni v měsíci.
 3. K ceně poskytované služby (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení objednaného zboží, stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy v rámci České republiky nebo zahraničí.
 4. Osobní odběr v některé z provozoven poskytovatele: cena dle aktuálního ceníku na internetových stránkách poskytovatele služeb.

IX. Odstoupení od smluvního vztahu

 1. Prodejce je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:
  Z důvodů hrubého porušení povinností zákazníka plynoucích z uzavřené smlouvy. V takovém případě má prodejce nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy.
 2. Zákazník má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:
  a) V případě hrubého porušení povinností prodávajícího plynoucích z uzavřené smlouvy.
  b) Zákazník, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí plnění, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Rozhodne-li se zákazník využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodejci nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Zákazník musí vrátit zboží v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Vrácené zboží zašle zákazník na adresu ORIGINAL STORE, Zikmunda Wintra 7, 30100 Plzeň.
 3. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka může být učiněno písemně, elektronicky, telefonicky, osobně apod. Kontaktní adresa je ORIGINAL STORE, Zikmunda Wintra 7, 30100 Plzeň, email info@original-store.cz, telefon 377 222 726.
 4. Zákazník je při odstoupení od smlouvy povinen vrátit zakoupené zboží spolu s kopií prodejního dokladu, který obdržel s objednaným zbožím. Zboží musí být zasláno jako cenný balík, dobírkový balík prodejce nepřijímá. Poštovné za vrácené zboží hradí vždy zákazník.
 5. Po obdržení vráceného zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět (v zákonné lhůtě) odpovídající částku včetně přijatého poštovného předem dohodnutým způsobem.
 6. Právo na odstoupení od smlouvy (dle § 1837, občanský zákoník v platném znění) nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 7. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
  Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy: zde
 8. Ustanovaní v bodech IX.2b, IX.3, IX.4, IX.5. jsou platná pro prodej fyzickým osobám. Pokud je odběratelem právnícká osoba, není odstoupení ve 14 denní lhůtě možné.

X. Reklamace

 1. Prodejce je povinen zákazníkovi zajistit předání zboží v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
 2. Nesplní-li prodejce své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je zákazník povinen vady poskytnutého zboží u prodejce reklamovat bez zbytečného odkladu. V případě, že zboží nebylo vůbec doručeno, je zákazník povinen podat reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy mělo být zboží doručeno.
 3. Záruční doba na zboží činí 24 měsíce a počíná běžet dnem doručení zboží zákazníkovi. Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku způsobené nesprávným užíváním, nedostatečnou údržbou či úmyslným poškozením. Pokud je odběratelem právnická osoba, záruční doba se zkracuje na 12 měsíců.
 4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci písemně, elektronicky, telefonicky, osobně apod. Zákazník, který posílá zboží zpět (špatná velikost, barva, vada na zboží atd.) vloží ke zboží kopii prodejního dokladu, který obdržel s objednaným zbožím a dopis s důvodem proč tak činí a zda chce vyměnit velikost, zboží za jiné zboží nebo vrátit peníze. Pro rychlejší vyřízení reklamace pošle zákazník i kopii objednávky, kterou obdržel na emailovou adresu (případně stačí datum objednávky a jméno na které byla uskutečněna). Prodejce se zavazuje reklamaci uplatněnou zákazníkem vyřešit v co nejkratší možné době.
 5. Zákazník zašle zboží v obalu odpovídající kvality. Kupující je povinen zaslat reklamované zboží v čistém stavu (vyprané, vyčištěné). Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.
 6. Prodejce se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení. Prodejce reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace prodejce zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).
 7. V případě, že zákazník řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad kupovaného zboží, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně prodejce, má zákazník právo na vrácení uhrazené ceny zboží.
 8. Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

XI. Výměna zboží, vrácení peněz

 1. Při nákupu přes internetový obchod můžete zboží do 14 dnů od převzetí zásilky vrátit nebo vyměnit bez udání důvodů.
 2. Kupující má právo v ochranné čtrnáctidenní době věc vyzkoušet i používat, v takovém případě odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím. Chybějící vysačky problém nejsou, vyprané nebo onošené zboží ano.
 3. V případě, že požadujete výměnu zboží na výdejním místě, je nutné vracet zboží se všemi dodanými náležitostmi a přiloženou kopií prodejního dokladu.
 4. V případě, že zákazník požaduje vrácení peněz za zboží, zašle zboží zpět na adresu prodejce (ORIGINAL STORE, Zikmunda Wintra 7, 301 00 Plzeň) spolu s informací o vrácení peněz. Peníze budou zákazníkovi vráceny do 14 dnů, a to formou, kterou zákazník za zboží zaplatil. Zboží zašle zákazník čisté a nepoškozené.
 5. V případě, že zboží zasíláte k vrácení či výměně prostřednictvím přepravní společnosti (tedy Česká pošta, PPL, DPD atd.), je nutné vracet zboží se všemi náležitostmi a k zásilce přiložit kopii faktury na kterou připíšete - v případě výměny přesnou specifikaci velikosti nově požadovaného zboží - v případě vrácení peněz číslo účtu na který chcete peníze vrátit. V žádném případě nezasílejte zboží na dobírku.
 6. V případě vrácení zboží Vám vrátíme celou částku, tedy peníze za zboží i poštovné, a to nejpozději do 14ti dnů.
 7. Výměna zboží probíhá bez zbytečného odkladu, obvykle však do 14 dnů ode dne, kdy bylo zboží přijato zpět.
 8. Pokud je kupující právnická osoba, není vrácení ve 14 denní lhůtě možné.

Své dotazy na stav reklamací prosím směřujte na sklad (tel. 377 222 726), kde jsou vyřizovány!

(hovorné dle platných tarifů Vašeho operátora)

V žádném případě nám neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 1.2.2024.

 

Objednávky a reklamace

tel.: 377 222 726 - PO-PÁ 9:00 - 15:00
e-mail: info@original-store.cz

Výdejní místo Plzeň Zikmunda Wintra

telefon: 377 222 726
e-mail: info@original-store.cz

Výdejní místo Praha - Malešická

telefon: 776 111 181
e-mail: praha@original-store.cz

Veškerý obsah (včetně obrázků, grafů, audia, videa atd.) webu www.thorsteinar.cz je duševním vlastnictvím společnosti Euro Fashion Logistic s.r.o.
Kopírování obsahu je bez předchozího písemného svolení vlastníka striktně zakázáno.